توسعه خدمات کشاورزی

فراگیر شدن و متداول شدن خدمات مرتبط با حوزه کشاورزی زمینه ساز توسعه هر چه بیشتر این صنعت مادر شده و به تولید بهتر منجر شود

X