توسعه كشاورزي پايدار

محقق شدن ایده های توسعه کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روزدنیا و به خدمت گرفتن افراد با میزان دانش بالا

X