سموم بهداشتی

نمایش دادن همه 4 نتیجه

 • گيتا سام

   گيتا سام (سايپرمترين 10% EC)

   حشره كش گيتا سام در زمينه مهار آفات و بهداشت محيط كاربرد فراواني دارد. اين سم براي از بين بردن  انواع حشرات موذي بويژه سوسك، هزارپا، ساس، كنه، عقرب، خرخاكي و مورچه در محيط زيست انسان تاثير فراواني دارد.

  اطلاعات بیشتر
 • گیتاسا

  گيتاسا (سايپرمترين  2% پودری)

   حشره كش گيتاسا در زمينه مهار آفات و بهداشت محيط كاربردهاي فراواني دارد. اين سم براي از بين بردن انواع حشرات موذي بويژه سوسك، هزارپا، ساس، كنه، عقرب، خرخاكي و مورچه در محيط زيست  انسان تاثير فراوراني دارد.

  اطلاعات بیشتر
 • گیتاسهند

  گيتا سهند (كلروپيريفوس 22/5% + سايپرمترين 22/5% EC)

  حشره كش گيتاسهند در زمينه مهار آفات و بهداشت محيط كاربرد فراواني دارد. اين سم براي از بين بردن انواع حشرات موذي بويژه سوسك، مگس، ساس، كك، پشه و مورچه در محيط زيست انسان استفاده مي شود.

  اطلاعات بیشتر
X