کانگ می

کانگ می به صورت پودر قابل تعلیق در آب قارچ کشی است مبتنی بر 100 بیلیون اسپر ریز جاندار یک نوع باکتری معروف به باسیلوس سوبتیلیس است.
این قارچ کش اثر جلوگیری و درمان برای بلاست برنج، کوتولگی زرد پنبه و پژمردگی (باد زدگی) سیب زمینی را دارد.

این فرآورده می تواند مواد ضد عوامل بیماری زا که مانع رشد گیاه هستند، ترشح کند که موجب پاره شدن هیف، تلاشی و تجزیه دیواره سلولی عامل بیماری زا شود. با بروز پارگی و بد شکلی، عامل بیماری زا ظرفیت و قابلیت رشد و توسعه را از دست می دهد.

روش و میزان مصرف:

روش مصرف میزان مصرف آفت محصول ردیف
به صورت سمپاشی مصرف 180 گرم در هکتار بلاست برنج برنج 1
به صورت سمپاشی مصرف 250 گرم در هکتار باد زدگی سیب زمینی 2
خیسانیدن بذر به اضافه میزان مصرف 2 در هزار کوتولگی زرد پنبه 3
به صورت سمپاشی مصرف 250تا 300 گرم در هکتار کوتولگی زرد پنبه 4

توجه: برای جلوگیری از بلاست برنج و پژمردگی (باد زدگی) سیب زمینی فرآورده را با 600 تا 900 لیتر آب به صورت سمپاشی پیش یا در مراحل اولیه بروز بیماری مصرف نمایید.

در مورد کوتولگی زرد پنبه، در مرحله اول بذر را با محلول 2 در هزار از فرآورده خیسانده و سپس در مرحله 3-6 برگی با مصرف 150 تا 450 گرم از فرآورده در هکتار سمپاشی نمایید. (بهتر است سمپاشی روی ساقه 2 تا 3 بار تکرار شود).

X